The David Rosen Symposia on Agriculture and the Environment 2009

The David Rosen Symposia on Agriculture and the Environment

Contact Us

The Department of Entomology
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem
Herzl 229, Rehovot 7610001, ISRAEL

Tel: 08-9489223 
Fax: 08-9366768
Email: orlytal@savion.huji.ac.il

המגוון הביולוגי בשירות האדם

הכנס השנתי לחקלאות וסביבה 2009 ע"ש דוד רוזן

Biological Diversity in the Service of Humanity

 

796796d962c7f62c9f997983970f6c66

התכנסות

פתיחה וברכות

שחל עבו - המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות - מגוון ביולוגי בחמיצה (חומוס): מה מצוי בו ויצד ניתן לנצלו

עודד ירדן - המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה - פטריות "יבשתיות" בסביבה ימית: מיהן, מה הן עושות שם, האם יש בהן גם תועלת עבורנו

דרור מינץ - מכון וולקני - השפעת החברה המיקרוביאלית של הקומפוסט על בריאות הצמח

אדוארד יורקיץ - המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה - מגוון החיידקים במעי זבוב הים התיכון: תפקוד ושימושים אפשריים

יעל מנדליק - המחלקה לאנטומולוגיה - מגוון המינים של מאביקי בר ותרומתם ליבול החקלאי

משה קול - המחלקה לאנטומולוגיה - המגוון הביולוגי בבתי גידול חקלאיים ותרומתו להדברה ביולוגית של מזיקים