The David Rosen Symposia on Agriculture and the Environment 2011

The David Rosen Symposia on Agriculture and the Environment

Contact Us

The Department of Entomology
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem
Herzl 229, Rehovot 7610001, ISRAEL

Tel: 08-9489223 
Fax: 08-9366768
Email: orlytal@savion.huji.ac.il

רפורמות במשק החי
החשיבות הסביבתית וההשלכות החקלאיות

הכנס השנתי לחקלאות וסביבה 2011 ע"ש דוד רוזן

Livestock reforms
Environmental importance and agricultural implications

 

796796d962c7f62c9f997983970f6c66

התכנסות

פתיחה וברכות - פרופ' משה קול - המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות - פרופ' אהרון פרידמן - דיקן הפקולטה לחקלאות

פרופ' אהרון פרידמן - המחלקה לבע"ח, הפקולטה לחקלאות - עקת העוף כתלות בתנאי גידולו: איתור פרמטרים פיסיולוגיים למדידת עקה במשק העופ

אילן צדיקוב - המשרד להגנת הסביבה - הרפורמה בענף החלב והגנת הסביבה: הישגים, לקחים ותובנות

יוסי מלול - התאחדות מגדלי הבקר - הרפורמה ברפת: השפעות על משק החלב

יצחק מלכא - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מבנה ענף הלול והאיומים עליו: איכות הסיבה ורווחת העוף

שמואל לויט - מנכ"ל מועצת הלול - הרפורמה במטילות לביצי מאכל